توضیحات

چاپگر سوزنی بانكی الیوتی PR4 SL با هد سوزنی و مكانیزم چاپ به صورت دوطرفه، امكان چاپ چك، بلیط ها، انواع فرم ها وفیشهای بانكی، نسخه های دارویی، قابلیت فارسی سازی و امكان فارسی سازی سخت افزاری با حروف مختلف قابلیت چاپ یك نسخه اصل و چهار نسخه كپی با سرعت چاپ حداكثر 307 كاراكتر در ثانیه هد سوزنی با مكانیزم چاپ به صورت دو طرفه بسیار كم حجم، سریع، مناسب وامكان چاپ چك، بلیط ها، انواع فرم ها و فیش های بانكی، نسخه های دارویی است .